O ŠKOLNÍ JÍDELNĚOVLÁDÁNÍ TERMINÁLU
TISK NÁHRADNÍ STRAVENKYPROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY PŘI ZŠ OVČÁRECKÁ 374, KOLÍN V.
 
 
Základní ustanovení 
Školní jídelna se řídí vyhláškou Ministerstva školství o školním stravování č. 463/2011 Sb.,107/2008 Sb. a vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 137/2004 Sb., Nařízením Evropského parlamentu a rady č. 852/2004. Dále se řídí výživovými normami, rozpětím finančního normativu na nákup potravin a spotřebním košem, vyhláškou MF č.84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a č. 94/2004 Sb. Vyhlášky a předpisy jsou k dispozici v kanceláři školní jídelny.
 
Stravování je pod dohledem české školní inspekce a hygienických stanic, pracovnice absolvují pravidelná školení a na zdravou výživu se klade velký důraz.
 
Školní jídelna zajišťuje stravování pro žáky, zaměstnance školy a cizí strávníky.
 
Školní jídelna připravuje denně polévku a dvě hlavní jídla, výjimečně (z vážných provozních důvodů) jedno jídlo, včetně nápojů. Pro zpestření stravy je jídelní lístek obohacován ovocem, zeleninou, mléčnými výrobky apod.
  
Časové rozvržení podávání jídel
Žáci a zaměstnanci
11:35 hod.–14:00 hod.
Cizí strávníci
11:10 hod.–11:30 hod.
12:10 hod.–12:30 hod.
 
Vydané jídlo je určeno k okamžité spotřebě, nejdéle do 30. minut. Jídlo není určeno ke skladování.
  
Cena stravného
Cena stravného, včetně nápojů pro jednotlivé kategorie žáků se řídí podle dosaženého věku v daném roce do 31.srpna.
 
Strávníci: Základní školy Kolín V., Ovčárecká 374
                 Základní škola Kolín V., Mnichovická 62
Kat.
 
Cena oběda
(bez režijních nákladů)
1.
Strávníci do 6 let
22 Kč
2.
Strávníci od 7 do 10 let
27 Kč
3.
Strávníci od 11 do 14 let
29 Kč
4.
Strávníci od 15 let a více
31 Kč
5.
Závodní stravování
pouze (ZŠ Kolín V., Ovčárecká)
31 Kč
 
Strávníci: Školská zařízení nezřizovaná městem Kolín
Kat.
 
Cena oběda
(bez režijních nákladů)
Dílčí režijní náklady
(účtované zřizovateli školy)
1.
Strávníci do 6 let
22 Kč
10 Kč
2.
Strávníci od 7 do 10 let
27 Kč
10 Kč
3.
Strávníci od 11 do 14 let
29 Kč
10 Kč
4.
Strávníci od 15 let a více
31 Kč
10 Kč
 
 
Strávníci: Ostatní
 
Náklady na potraviny
Režijní náklad
Celková cena
Cizí strávníci
31 Kč
34 Kč
65 Kč
 
 
Obědy mohou být poskytnuty žákům bez režijních nákladů pouze po dobu jejich pobytu ve škole. Pokud strávník onemocní, může si odebrat v první den nemoci oběd do jídlonosiče. Stravu na další dny musí rodiče odhlásit. Pokud se tak nestane a strávník si oběd neodhlásí, budou doúčtovány režijní náklady, které jsou jinak pro žáky při pobytu ve škole dotovány.
 
 
Celková struktura cen obědů včetně režijních nákladů a dotací
 
Náklady na potraviny
Režijní náklady
Dotace
Cena
Strávníci do 6 let
22 Kč
30 Kč
30 Kč
52 Kč
Strávníci od 7 do 10 let
27 Kč
30 Kč
30 Kč
57 Kč
Strávníci od 11 do 14 let
29 Kč
30 Kč
30 Kč
59 Kč
Strávníci od 15 let a více
31 Kč
30 Kč
30 Kč
61 Kč
Závodní stravování
(ZŠ Kolín V., Ovčárecká)
31 Kč
30 Kč
30 Kč
61 Kč
Cizí strávníci
31 Kč
34 Kč
34 Kč
65 Kč
 
  
Platba stravného
Zájemce o stravování ve školní jídelně je povinen odevzdat vyplněnou přihlášku ke stravování hospodářce školní jídelny. Každý strávník je po zaplacení stravy automaticky přihlášen ke stravování na celý měsíc, a to na jídlo č. 1.
 
Stravné se hradí od 5. do 25. dne předchozího měsíce. Platby provádí hospodářka školní jídelny hromadnými příkazy, a to prostřednictvím České spořitelny. Ve vašem peněžním ústavu je třeba sepsat souhlas s inkasem a doložit potvrzení nebo kopii v kanceláři školní jídelny.
 
Číslo sběrného účtu u České spořitelny: 100057581/0800 - platí jen pro sporožirový účet České spořitelny
 
Číslo našeho běžného účtu 2564277389/0800 – platí pro ostatní běžné účty
 
Souhlas s inkasem je potřeba sepsat nejpozději do 15. září a odevzdat v kanceláři školní jídelny.
 
Nebude-li stravné uhrazeno do posledního dne předchozího měsíce, jídelna neposkytne stravování až do předložení dokladu o úhradě, případně připsání částky na účet školy.
 
příklad: Úhrada stravného na následující měsíc musí být provedena do konce předchozího měsíce (např. stravné na měsíc únor má být uhrazeno do konce ledna).
 
V případě, že budete stravné hradit složenkou, v kanceláři školní jídelny vám budou vydány podklady k platbě. Doklad o úhradě stravného složenkou na následující měsíc jsou strávníci povinni předložit v kanceláři školní jídelny, a to do posledního dne v měsíci do 14:00 hod. Totéž platí i u strávníků, kteří mají svolení k inkasu u běžných a sporožirových účtů a platba za stravné nebyla provedena.
 
Doklady o úhradě stravného na následující měsíc je možné zaslat také na náš email: skolnijidelna@6zskolin.cz
 
Přeplatky za stravné se převádějí na další školní rok, vrací se pouze strávníkům, kteří ukončili stravování.
 
Stravovací čipy
Stravovací bezkontaktní čipy slouží k objednání, odhlášení a změně stravy u objednávacího terminálu a na poskytnutí výdeje stravy u výdejního okénka. Čip je žákům ve školním roce 2017/2018 poskytnut zdarma. V případě ztráty bude za nový čip účtován poplatek 100 Kč. Nejedná se o zálohu. Vzhledem k dalším nadstavbovým funkcím čipu zůstává čip ve vlastnictví uživatele.
 
Novým cizím strávníkům je účtován poplatek 100 Kč za stravovací čip.
  
Odhlašování, přihlašování a změna stravy
Strávníci, nebo jejich zákonní zástupci jsou povinni odhlašovat či přihlašovat obědy a nahlásit změny ve stravování (např. pozastavení stravování na určitou dobu, změnu bydliště, změnu č. účtu, odhlášení ze stravování z důvodu přechodu na jinou školu apod.)
 
Odhlašování a přihlašování obědů je možné telefonicky na tel. 321 724339, osobně v kanceláři školní jídelny, stravovacím čipem, na e-mail: skolnijidelna@6zskolin.cz nebo v internetovém stravovacím systému školní jídelny strava.cz. Stravovací terminál je umístěn u kanceláře vedoucí školní jídelny. Strava se odhlašuje den předem do 14:00 hod., ve výjimečných případech (onemocnění dítěte) ten den do 7:00 hod. Neodhlášené obědy je možné vydat v první den nemoci do přinesených čistých jídlonosičů. Jídlo vydá kuchařka poté, co se strávník identifikuje stravovacím čipem u výdejního terminálu.
    
Strávník je povinen nosit na oběd svůj stravovací čip. V případě zapomenutí čipu je možné si u kanceláře na hlavním terminálu pomocí hesla vytisknout náhradní stravenku sám. Jinak nebude oběd vydán. V každém měsíci lze vytisknout 4 náhradní stravenky zdarma, každá další je zpoplatněna 2 Kč. Výjimku z tohoto pravidla mají děti ze školní družiny a 1. až 3. ročníku, které mohou požádat o náhradní stravenku v kanceláři školní jídelny.
 
Delší celodenní výlet, školu v přírodě, zájezd atd., při kterém nebudou moci žáci odebrat oběd, nahlásí třídní učitel nebo vedoucí akce s přibližným počtem žáků školní jídelně alespoň týden předem. Nicméně, přesto si zákonní zástupci zodpovídají za odhlášené, či přihlášené obědy dítěte.
 
Ukončení stravného
Při případném ukončení stravování je nutné písemně vyplnit žádost o ukončení stravování v kanceláři školní jídelny a strávníkovi bude aktuální zůstatek stravného vyplacen na účet, nebo poštovní poukázkou.
 
Jídelní lístek
Při tvorbě jídelníčku musíme dodržovat spotřební koš, doporučenou pestrost stravy a finanční limit. Jídla jsou sestavena na základě nutričního doporučení, jsou v souladu s legislativou reprezentovanou spotřebním košem. Tuto normu musí školní jídelna dodržovat! Jídelní lístek je vyvěšen na nástěnce školní jídelny u výdeje stravy, u čtečky kreditních karet vedle kanceláře školní jídelny, na chodbě ve škole a internetových stránkách školy. Jídelní lístek je vždy vypracován na týden dopředu a z provozních důvodů může být upraven. V případě, že na jídlo č. 2 bude na příští den přihlášeno méně než 20 strávníků, nebude se z ekonomických důvodů vařit a strávníci budou automaticky přehlášeni na jídlo č. 1.
 
Vlastní organizace provozu
Strávník si odloží tašku na lavici a pověsí svršek na věšák. Cenné věci, šperky, mobilní telefony apod. nosí žák vždy u sebe. Vejde do jídelny, vezme tác, příbory, kreditní kartu vloží do čtečky a odebere hlavní jídlo, polévku, nápoj a odchází ke stolu, kde obědvá. Po konzumaci jídla odnáší použité příbory, talíře a skleničku k okénku tomu určenému, zasune židli. Oběd na druhý den objednává kreditní kartou pouze v případě, že si vybral na druhý den jídlo č. 2.
 
Obleče se, vezme si tašku a odchází ze školní jídelny.
 
V prostorách jídelny je zakázáno používat mobilní telefony a jiná zařízení.
 
Problémy, nebo své připomínky k pokrmům hlásí strávník vedoucí školní jídelny.
 
Pokud žák rozlije jídlo nebo pití, musí to hned nahlásit u okénka.
 
Mimořádný úklid během výdejní doby provádí pracovnice černého nádobí (u okénka, kde se odevzdává špinavé nádobí). Za čistotu stolů během výdejní doby odpovídají pracovnice školní jídelny.
 
Z jídelny je zakázáno vynášet jakékoliv nádobí. 
 
Ostatní
Dozor ve školní jídelně zajišťují určení zaměstnanci dle rozpisu, který je umístěn v kanceláři školní jídelny.
 
Žáci ve školní družině jsou stále plně pod dozorem své vychovatelky.
 
Všichni strávníci jsou povinni řídit se pokyny dozorujících a zaměstnanců školní jídelny.
Strávníci se ve školní jídelně chovají ukázněně, slušně, ohleduplně a tiše, nepokřikují, neběhají.
 
Škola seznámí žáky s provozním řádem školní jídelny. Provozní řád je pro rodiče k dispozici v kanceláři školní jídelny a na nástěnce vedle kanceláře školní jídelny.
 
Žáci jsou povinni řídit se provozním řádem.
 
Pokud se žák nebude chovat ukázněně, poruší-li závažně provozní řád, nebo ho nebude opakovaně respektovat, bude jeho chování oznámeno rodičům. Nedojde-li ke zlepšení, bude žák ze školní jídelny vyloučen. 
 
Do školní jídelny je zakázán vstup všem osobám, které se zde nestravují.
 
 
Úřední hodiny vedoucí školní jídelny
Denně od 7:00 hod. do 14:00 hod.
Jiný termín je možný dohodnout telefonicky: 321 724 339
 
 
Provozní řád nabývá platnosti od 1. 4. 2018
 
 
 
Šárka Glanzová                                                          Mgr. Lukáš Kačer
vedoucí školní jídelny                                          ředitel školy